سبکِنو

جملات تبریک انگلیسی روز دختر؛ متن های زیبا روز جهانی دختر

در این بخش به مناسبت روز جهانی دختر، جملات تبریک انگلیسی روز دختر، متن و عکس نوشته ویژه این روز را گردآوری کرده ایم.

متن و جملات تبریک انگلیسی روز دختر

جملات تبریک انگلیسی روز دختر؛ متن های زیبا روز جهانی دختر

Happy Daughters Day, my lovely daughter. You are the reason every day of my life seems a little brighter and a little happier! Dad loves you!

روز دختر مبارک دختر دوست داشتنی من، تو دلیلی هستی که هر روز زندگی من کمی روشن تر و کمی شادتر به نظر می رسد! بابا دوستت داره!

Watching you grow every day into a person who is kind and compassionate makes me feel honored to be your mother. I love you. Happy daughter’s day

دیدن اینکه تو هر روز رشد می کنی و تبدیل به فردی مهربان و دلسوز می شوی باعث می شود که افتخار کنم که مادرت هستم. دوستت دارم. روز دختر مبارک

Wishing you a very Happy Daughters Day, my daughter. You are undoubtedly the greatest gift of my life! I love you so much!

دخترم، روز دختر را به تو تبریک میگم. تو بدون شک بزرگترین هدیه زندگی من هستی! من تو رو خیلی دوست دارم!

My flower, you are the answer to all our prayers and we are so blessed to have you in our lives! Happy Daughters Day to you!

گل من، تو پاسخ همه دعاهای ما هستی و از داشتن تو در زندگی مان بسیار خوشبختیم! روز دختر بر تو مبارک

Happy daughter’s day. You light up our days and brighten them with your presence. We consider ourselves so lucky to have you as a daughter.

روز دختر مبارک، تو روزهای ما را روشن و با حضورت نورانی شان می کنی. ما خودمان را خیلی خوش شانس می دانیم که تو را به عنوان یک دختر داریم.

Our little girl is growing into an excellent lady, and nothing makes us happier. Happy daughter’s day, love.

دختر کوچک ما در حال رشد است که به یک خانم عالی تبدیل شود و هیچ چیز ما را بیشتر از این خوشحال نمی کند. روز دختر مبارک، عشقم.

متن های زیبای تبریک روز دختر

Fatherhood is the greatest gift and I’m glad I got that gift from you. Sending you my love on daughter’s day.

پدر بودن بزرگترین هدیه است و خوشحالم که این هدیه را از تو گرفتم. در روز دختر عشقم را برات می فرستم.

All little girls should be told they are pretty, even if they aren’t.”
Marilyn Monroe

تمام چیزی که دختربچه ها باید بگویند این است که زیبا هستند حتی اگر واقعا زیبا نباشند

Thank you for being the best daughter ever. May your life be filled with good things only, love.

ممنون که بهترین دختر هستی، امیدوارم که زندگیت فقط با چیزهای خوب پر شود، عشقم.

مطلب مشابه: متن تبریک روز جهانی دختر؛ جملات عاشقانه و متن زیبا برای دخترم

جملات تبریک انگلیسی روز دختر؛ متن های زیبا روز جهانی دختر

Best wishes to my beautiful daughter on this Daughter’s Day! I feel so proud to be your mom.

بهترین آرزوها را برای دختر زیبایم در روز دختر دارم! من از اینکه مادرت هستم احساس غرور می کنم.

Some girls are just born with glitter in their veins.

Paris Hilton

بعضی از دختر ها صرفا با درخشش رگ های خود متولد شده اند

To my angel daughter, wishing you a very special daughter’s day celebration! Daddy loves you very much.

به دختر فرشته ام، برای تو جشن بسیار ویژه ای برای روز دختر آرزو می کنم! بابا خیلی دوستت داره

Happy Daughter’s Day, {Name}! Nothing is more precious to us than you! We love you so much!

روز دختر مبارک، {اسم دختر}! هیچ چیز برای ما ارزشمندتر از تو نیست! ما تو را خیلی دوست داریم!

متن زیبای تبریک روز جهانی دختر

Girls have good tact
Girls have good paintings
“they paint Pain in its most beautiful form”
But they do not claim…!

دختر ها سلیقه های خوبی دارند

دختر ها نقاشی های خوبی دارند

”درد را در زیباترین شکلش می کشند“

ولی ادعا نمی کنند…!

Thank you for bringing joy to our life and happiness to our house. Happy Daughter’s Day to the world’s best daughter!

از تو سپاسگزارم که شادی را در زندگی ما به ارمغان می آوری و خوشبختی را در خانه ما. روز دختر به بهترین دختر دنیا مبارک!

جملات تبریک انگلیسی روز دختر؛ متن های زیبا روز جهانی دختر

Dear daughter, Happy Daughter’s Day to you! You are a blessing to us.

دختر عزیزم، روز دختر بر تو مبارک! تو برای ما نعمتی

Angels are always there, but because they do not have the wings called girls

فرشته ها همیشه وجود دارن اما چون بال و پر ندارن بهشون می گن دختر

Happy Daughter’s Day to our kind, humble and charming daughter! We love you!

روز دختر به دختر مهربان، فروتن و جذاب ما مبارک! ما تو رو دوست داریم!

Do not have a girl who needs a man
Have a girl you need a man
And the two are very different. . .

دختری نباش که به مردی نیاز داره

دختری باش که مردی به اون نیاز داره

و این دو باهم خیلی متفاوتند . . .

Happy Daughter’s Day! You are the best daughter we could ask for!

روز دختر مبارک! تو بهترین دختری هستی که می‌توانستیم بخواهیم!

Happy Daughter’s Day, dear! You always make us happy beyond measure!

روز دختر مبارک عزیزم! تو همیشه ما را بی اندازه خوشحال می کنی!

Wishing you a Happy Daughter’s Day, our angel. Keep shining brightly! We’re the lucky parents of a sweet daughter like you.

فرشته ما روز دختر را بهت تبریک میگیم. همچنان درخشان بدرخشی! ما والدین خوش شانس دختری مثل تو هستیم.

What you wear – and it always starts with your shoes – determines what kind of character you are. A woman who wears high heels carries herself very different to a girl who wears sneakers or sandals. It really helps determine how you carry yourself. Winona Ryder

چیزی که می پوشید که همیشه با کفش ها شروع می شود تقریبا شخصیت شما را نمایان می کند. زنی که کفش پاشنه بلند می پوشد با دخترانی که کفش ورزشی یا صندل میپوشند متفاوت است.نوع لباس پوشیدن شما به دیگران کمک میکند که چیزی که حمل میکنید را متوجه بشوند.

God smiled
The girl was created
Happy Smile God Rosette

خداوند لبخند زد
دختر آفریده شد
لبخند خدا روزت مبارک

Happy daughter’s day my princess! I hope you will keep being kind and graceful.

روز دختر مبارک پرنسس من! امیدوارم همچنان مهربان و باوقار باشی.

The world of girls is summed up in childhood in pink. A world that no creature can understand except the girls themselves. The girl is a creature more fragile than glass and harder than stone!
Happy Rosette Baby

دنیای دخترا از بچگی توی رنگِ صورتی خلاصه میشه. دنیایی که هیچ موجودی جز خود دخترا نمی‌تونن درکش کنند. دختر موجودی شکننده‌تر از شیشه است و سخت‌تر از سنگ!
عزیزم روزت مبارک

15 متن و پیام تبریک روز دختر به انگلیسی با ترجمه

Being mother is the most beautiful happiness in the world
and you do not know for you
How much do I smile at my tears!

مادر بودن، زیباترین شادی دنیاست

و نمی‌دانی من به خاطر تو

چقدر به اشک‌هایم لبخند زده‌ام !

Baby, today is your day, I hope you enjoy every moment of your life
And achieve all the desires of your life
Happy Girl’s Day

عزیزم امروز روز توست، امیدوارم از لحظه لحظه زندگیت لذت ببری
و به تمام خواسته‌های زندگیت برسی
روز دختر مبارک

All girls should have a poem
Which is written for them
Even if it is necessary to do so
Let heaven come to earth!
Happy Girl’s Day

همه ی دختران باید شعری داشته باشند
که برای آنان نوشته شده باشد
حتی اگر لازم باشد برای این کار
آسمان به زمین بیاید!
روز دختر مبارک

مطالب مشابه