تبریک عید نوروز به انگلیسی + متن های تبریک نوروز به انگلیسی

در این بخش از سایت سبکنو متن تبریک عید به انگلیسی را برای شما دوستان قرار داده‌ایم. با استفاده از این متون می‌توانید تبریک گفتن خود را خاص و با کلاس کنید. پس در ادامه با سبکنو همراه شوید.

متن های تبریک نوروز به انگلیسی

    To your enemy , forgiveness

    To an opponent, tolerance

    To a friend , your heart

    To yourself , respect

    Happy New Year

    پیشنهاد عیدی نوروز :

    برای دشمن خود : بخشش

    برای رقیب : تحمل

    برای دوستانت : قلبت

    برای خودت : احترام

    سال نو مبارک

A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

سال نو چون کتابی است با اوراق نانوشته. قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک!

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to

make as a reflection of your values, desires , affections, traditions

Happy Norooz

هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو

به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی .

سال نو مبارک

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds

    Lets celebrate this blissful New yea

    بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم.

متن های تبریک نوروز به انگلیسی

مطلب مشابه: تبریک عید دوستانه و با حال + متن های بسیار خاص و باحال برای تبریک عید

    I wish this year has lesser disasters, lesser hate, lesser accidents and loads of love. Happy New Year.

    امیدوارم امسال سال گرفتاریها، دلخوری ها و حوادث کمتر و عشقی بیکران برایت باشد. سال نو مبارک!

    Wishing You All The Peace , Joy , And Love Of The Season ! Season’s Greetings

    برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

    I wish you a very sweet and prosperous New Year. May God pour his love and blessings on you. Enjoy!

    سالی سرشار از شادکامی و بهروزی برایت آرزو می کنم. امیدوارم خداوند عشق و برکت خود را روزی تو گرداند. سال نو مبارک!

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to

make as a reflection of your values, desires, affections, traditions

هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو

به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی

    Let go of the past behind you. Right ahead, lies a new beginning. Make it a memorable experience. Happy New Year.

    گذشته را فراموش کن. شروعی تازه در انتظار توست. از این آغاز تجربه ایی خاطره انگیز بنیان کن. سال نو مبارک!

    new year Gift May Be Many Things

    Or It May Be a Few

    For You,The Joy

    Is Each New Toy

    For Me

    It’s Watching U

    هدیه سال نو میتونه خیلی چیزا باشه

    میتونه چیز خاصی هم نباشه!

    برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه

    برای من دیدن تو!

    May the gift of love, happiness, peace, and warmth be yours as you make a new start. Happy New Year!

    آرزو می کنم با شروعی جدید نصیب تو هدیه عشق، شادمانی، آرامش و محبت باشد. سال نو مبارک!

    May the New Year bring to you Warmth of love and a light to guide your path towards a positive destination. Happy New Year!

    آرزو میکنم ارمغان سال نو گرما و نورعشق باشد تا تو را به مقصدی عالی رهنمون گردد. سال نو مبارک!

    May the new year bring you greater heights of success and prosperity. Have a happy new year!

    آرزو می کنم که سال جدید برایت سرشار از موفقیت و بهروزی باشد. سال نو مبارک!

متن های تبریک نوروز به انگلیسی

    May the year ahead brings you fortune, success and lots of love. Happy New Year to you and your loved ones.

    امیدوارم سال نو سال خوش اقبالی، موفقیت و سرشار از عشق باشد. سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک!

    Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice, much like the river, moments never pass you by again, so cherish every moment that life gives you and have a wonderful New Year.

    زمان همچون رودی خروشان است که هرگز دوبار از زیر پای تو عبور نمی کند. لحظات نیز چون آب جوی دیگر باز نمی گردند. پس از هر لحظه ای که به تو هدیه می شود لذت ببر و سال نو را شگفت انگیز تجربه کن!

    Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.

    برایت سالی سرشار از برکات عشق، شادمانی، محبت و لبخند آرزو می کنم.

    Wishing you a year that is filled with all the fragrance of roses, illuminated with all the lights of the world and be blessed with all the smiles on the planet. Hope this year will be the year when all your dreams come true. Happy New Year 1394.

    سالی معطر به روایح گلهای رز، مزین به انوار و لبخندهای دنیا برایت آرزو می کنم. امیدوارم که در این سال رویاهایت به تحقق بپیوندند. سال نو مبارک!

    Wishing you good health, happiness, and success in the coming year. Happy New Year!

    در سال نو برایتان آرزوی سلامتی، شادمانی و توفیق دارم. سال نو مبارک!

    May each day of the New Year

    Bring happiness, good cheer

    And sweet surprises…

    To you and all your dear ones!

    Happy New Year

    امیدوارم سال نو هر روزش برای شما و عزیزانتان توام با شادمانی، سرور و لحظات شیرین باشد. سال نو مبارک!

    If it wasn’t for you, I’d be lost. I’m very grateful to have such a loving and beautiful girl like you in my life. Happy new year.

    اگه تو نبودی، من توی زندگی گم بودم. از خدا ممنونم که چنین دختر دوست داشتنی و زیبایی رو به زندگی من آورد. سال نو مبارک عزیزم.

New year is the time to bid farewell to the old

Year and welcome the coming year.

It is the time to forget and get past memories

That are no longer useful or worth pondering upon.

Let us

Forget and forgive

Happy New Year

سال نو زمان وداع با گذشته و استقبال از سال جدید است. موقع فراموش کردن خاطراتی است که ماندن در آنها هیچ ثمری ندارد. بیا فراموش کنیم و ببخشیم. سال نو مبارک

    As the New Year makes its way

    Through the cold winter…

    Sending you a warm ‘Hello’

    and wishing you a

    Happy New Year

    همچنان که سال نو از دل زمستان سرد گذر می کند درود صمیمانه به تو می فرستم و سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می کنم.

    I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. May God give you the happiness and strength to overcome your past year failures.

    از صمیم قلب سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می کنم. امیدوارم که خداوند به تو شادمانی و نیرویی عطا کند تا به ناکامی های گذشته غلبه کنی.

    Wishing you a year of health

    wealth, happiness, luck, warmth…

    And loads of love of your dear ones

    Hope the New Year

    showers you with…

    All that is beautiful!

    Happy New Year

    برایتان سالی سرشار از سلامتی، ثروت، شادمانی، نیک اختری و محبت… و عشق وافر به دلبندانتان دارم. امیدوارم سال نو شما را با تمام زیباییها در آغوش بگیرد. سال نو مبارک!

متن های تبریک نوروز به انگلیسی

    Although I’m not with you but my wishes will always stay with you on this New Year . Happy New Year !

    گرچه در کنارت نیستم لیکن در سال نو آرزوهایم در کنار توست. سال نو مبارک!

    Thank you and happy new year, my sweetheart. It’s your love that keeps our relationship cheerful and alive.

    ازت ممنونم و سال نو رو بهت تبریک میگم عزیز دلم. این عشق توئه که رابطه ما رو شاد و زنده نگه داشته

    May God spread prosperity and joy in your life on this New Year and fulfill all your dreams

    امیدوارم که خداوند در سال جدید زندگیت را غرق در کامیابی و شادمانی سازد و تو را به آرزوهایت برساند

    New Days, New Time, New Moments

    روزهای جدید ، زمان جدید ، لحظه های جدید

    Ahead Are Waiting For You

    پیش رو در انتظار شما هستند

    May these 365 Days Light Up Your Life

    ممکن است این 365 روز زندگی شما را روشن کند

    Happy New Year

    سال نو مبارک

    Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!

    گذشته ها رو بریز دور و تازگی را جایگزین کن، باشد که در تمام سال شاد باشید. سال نو مبارک!

    New Year is not about changing the Dates but Direction

    سال نو مربوط به تغییر تاریخ نیست بلکه جهت است

    It’s not about changing the Calendar but Commitment

    این در مورد تغییر تقویم نیست بلکه تعهد است

    It’s not about changing the Actions but Attitude

    این در مورد تغییر اعمال نیست بلکه نگرش است

    It’s not about changing the Fruit but Faith, Force and Focus

    این در مورد تغییر شیوه نیست بلکه ایمان ، نیرو و تمرکز است

    May you Commit and Create the best New Year ever

    باشد که متعهد شوید و بهترین سال نو را ایجاد کنید

    Happy new year to my one and only. I’m thankful to God that you are my woman. Having someone as special as you make my life meaningful.

    سال نو بر یکی یدونه خودم مبارک! خدا رو شک می کنم که تو همسر منی. داشتن هیچ کس به اندازه تو نتونسته زندگی منو معنادار کنه.

    Happy New Year! May the best day of your past be the worst day of your future.

    سال نو مبارک! باشد که بهترین روز گذشته شما بدترین روز آینده شما باشد.

مطلب مشابه: اشعار حافظ و سعدی درباره عید نوروز + مجموعه اشعار بلند و کوتاه درباره جشن باستانی نوروز

متن های تبریک نوروز به انگلیسی

    May this new year god grants you five things

    باشد که خدا این سال جدید پنج چیز به شما عطا کند

    Sun, to warm you

    آفتاب ، برای گرم کردن تو

    Moon to charm you

    ماه برای جذابیت شما

    An Angel to protect you

    یک فرشته برای محافظت از شما

    True love, to care for you

    عشق واقعی ، برای مراقبت از شما

    A. friend, to listen to you

    دوست ، برای گوش دادن به شما

    Happy New Year

    سال نو مبارک

    It is time to forget the past and celebrate a new start. Happy New Year!

    وقت آن است که گذشته را فراموش کنیم و شروعی جدید را جشن بگیریم. سال نو مبارک!

    In everything there must be a. season

    فصل در همه چیز باید وجود داشته باشد

    A. time to come and a. time to go

    زمان آمدن و. وقت رفتن

    I. pray that this New Year brings

    دعا کنید که این سال نو به ارمغان می آورد

    To you happiness and joy forever and ever

    برای شما خوشبختی و شادی برای همیشه و همیشه

    Happy New Year

    سال نو مبارک

اشتراک گذاری

نظرات کاربران