سبکِنو

متن تبریک سال جدید به انگلیسی با ترجمه فارسی + Happy New Year

سال جدید، سالی است که باید در آن با تفکری جدید به سراغ روزهای جدید برویم. ما نیز امروز در سایت ادبی و هنری سبکنو قصد داریم متن تبریم متن تبریک سال جدید به انگلیسی با ترجمه فارسی را برای شما دوستان قرار دهیم.

متن تبریک Happy New Year

Cheers to the New Year! May this year be an extraordinary one.

به سلامتی سال نو! انشاالله امسال یک سال فوق العاده باشد.

Happy New Year! May the coming year be full of grand adventures and opportunities.

سال نو مبارک! باشد که سال آینده پر از ماجراها و فرصت های بزرگ باشد.

Life is short – dream big and make the most of this year!

زندگی کوتاه است – رویاهای بزرگ داشته باشید و از امسال نهایت استفاده را ببرید!

Happy new year! 2022 is the beginning of a new chapter. This is your year. Make it happen.

سال نو مبارک! سال 2022 آغاز فصل جدیدی است. امسال سال شماست. بهترین اتفاقات را رقم بزن

It is time to forget the past and celebrate a new start. Happy New Year!

وقت آن است که گذشته را فراموش کنیم و شروعی جدید را جشن بگیریم. سال نو مبارک!

متن تبریک Happy New Year

Happy New Year and good luck in the next year! We’ll both need it!

سال نو مبارک و در سال آینده موفق باشید! ما هر دو به آن نیاز خواهیم داشت!

To a New Year full of new possibilities, even though I’m sure we’ll just do the same old stuff anyway.

یک سال جدید پر از امکانات جدید، حتی اگر مطمئن باشم که به هر حال همان کارهای قدیمی را انجام خواهیم داد.

We all get the exact same 365 days. The only difference is what we do with them.

همه ما دقیقاً همان 365 روز را دریافت می کنیم. تنها تفاوت این است که ما با آن ها چه می کنیم.

Happy New Year. Here’s to another year pretending that I like you people.

سال نو مبارک. این یک سال دیگر است که وانمود می کنم که شما را دوست دارم.

Happy New Year. Here is a wish for the New Year from someone who is adorable, handsome, and intelligent and wants to see you smiling always.

سال نو مبارک. این یک آرزو برای سال نو از طرف کسی است که دوست داشتنی، خوش تیپ و باهوش است و می خواهد شما را همیشه در حال خندیدن ببیند.

I’m so excited for the new year. Unfortunately, I don’t have any resolutions to make since I’m already perfect.

من برای سال جدید بسیار هیجان زده هستم. متأسفانه، من هیچ تصمیمی برای گرفتن ندارم چرا که در حال حاضر کامل هستم.

مطلب مشابه: متن در مورد نوروز باستانی + متون ارزشمند و زیبا برای تبریک نوروز

متن تبریک Happy New Year

The most fun part about making New Year’s resolutions is breaking New Year’s resolutions. Can’t wait to mess up with you.

سرگرم کننده ترین بخش تصمیم گیری در سال نو، شکستن تصمیمات سال نو است. نمی توانم صبر کنم تا با سر به سرت بزارم.

A New Year is the chance to start over with a clean slate. Too bad my credit card won’t start over with a blank slate.

سال نو فرصتی برای شروع دوباره با یک صفحه تمیز است. حیف که کارت اعتباری من با یک لوح خالی شروع نمی شود.

I’ve been waiting 365 days to say “Happy New Year” since I had so much fun saying it last year. Happy New Year, Friend.

من 365 روز منتظر بودم تا بگویم “سال نو مبارک” از زمانی که سال گذشته از گفتن آن بسیار لذت بردم. سال نو مبارک، دوست.

Many people look forward to the New Year for a new start on old habits.

بسیاری از مردم مشتاقانه منتظر سال نو برای شروعی جدید در عادت های قدیمی هستند.

Wishing you 12 months of success, 52 weeks of laughter, 365 days of fun, 8,760 hours of joy, 525,600 minutes of good luck, and 31,536,000 seconds of happiness.

با آرزوی 12 ماه موفقیت، 52 هفته خنده، 365 روز سرگرمی، 8760 ساعت شادی، 525600 دقیقه خوش شانسی و 31536000 ثانیه شادی.

As I look forward to a New Year, I always think of the gifts my parents have given me. Though we’re miles apart, you are always in my thoughts. Happy New Year.

همانطور که منتظر سال نو هستم، همیشه به هدایایی فکر می کنم که والدینم به من داده اند. اگرچه ما کیلومترها از هم فاصله داریم، اما تو همیشه در افکار من هستید. سال نو مبارک.

To my awesome brother: thank you for the fun and sometimes embarrassing memories we share. Let’s keep that tradition going in the upcoming year. Happy New Year.

به برادر عالی من: از شما برای خاطرات سرگرم کننده و گاهی شرم آور که با هم شریک بوده ایم متشکرم. بیا این سنت را در سال آینده حفظ کنیم. سال نو مبارک.

متن تبریک Happy New Year

Happy New Year, Grandma. I wish you a bright New Year, just like every year you have brightened in my life. Thank you.

سال نو مبارک مادربزرگ سال نو عالی را برای تو آرزو می کنم مانند هر سالی که در زندگی من درخشان بودید. متشکرم.

Now, in the New Year, we look back upon warm memories. You’ve had a hand in every wonderfully warm memory I have, Mom. Happy New Year!

اکنون، در سال جدید، به خاطرات گرم و صمیمی نگاه می کنیم. تو در تمام خاطرات گرم و شگفت انگیزی که من دارم نقش داشته ای، مامان. سال نو مبارک!

My sister, my first friend, my constant support: In the coming year, I wish you all of the blessings you truly deserve. I love you, Sis.

خواهرم، اولین دوستم، پشتیبان همیشگی من: در سال آینده، برای تو آرزوی برکاتی دارم که واقعاً سزاوار آن هستی. دوستت دارم خواهرم

Years come and pass, but what it takes to make them worthwhile is someone’s unconditional love, wonderful memories, and zest offered to live them fully. You have given me all of these and much more in the past year, and I know there will be more to come from you in the year ahead.

سال ‌ها می‌ آیند و می‌ گذرند، اما چیزی که برای ارزشمند کردن آن ‌ها لازم است، عشق بی‌ قید و شرط یک نفر، خاطرات شگفت‌ انگیز و علاقه‌ ای است که برای زندگی کامل آن‌ ها ارائه شده است. تو همه این ها و خیلی بیشتر را در سال گذشته به من دادی، و می دانم که در سال پیش رو چیزهای بیشتری از تو در راه است..

I wish you to look forward to the upcoming year with confidence and courage, giving wings to your dreams! Live your life to the fullest extent, Happy New Year!

برای شما آرزو می کنم که با اعتماد به نفس و شجاعت منتظر سال آینده باشید و به رویاهای خود بال بدهید! زندگی خود را تا حد امکان زندگی کنید، سال نو مبارک!

Life changes, but my New Year wish for you remains the same—I wish you happiness, good health, and well-being from the bottom of my heart!

زندگی تغییر می کند، اما آرزوی سال نو من برای تو یکسان است – برایت از ته قلب آرزوی خوشبختی، سلامتی و تندرستی دارم!

As we step into another year I’d like to thank you for lifting me up every time when I am down and encouraging me to move forward. Have a beautiful year!

در حالی که وارد یک سال دیگر می‌شویم، می‌خواهم از تو تشکر کنم که هر بار که پایین می‌روم مرا بالا می‌کشی و مرا تشویق می‌کنی که به جلو بروم. سال زیبایی داشته باشی

This year may we continue to share the genuine friendship that adds happiness and warmth to even the most mundane days.

باشد که امسال به اشتراک گذاری دوستی واقعی ادامه دهیم که شادی و گرما را حتی به پیش پا افتاده ترین روزها اضافه می کند.

متن تبریک Happy New Year

Last year we got older and slower, but we had a good time. Let’s make sure we do the same in this New Year.

سال گذشته ما پیرتر و کندتر شدیم، اما به ما خوش گذشت. بیایید مطمئن شویم که در این سال جدید نیز همین کار را انجام می دهیم.

I’m so excited to make new plans and new memories with you. let’s make this year as good as the last one.

من خیلی هیجان زده هستم که با تو برنامه های جدید و خاطرات جدید بسازم. بیایید امسال را به خوبی سال گذشته بسازیم.

Every year we make resolutions and we vow to keep them. This year, my only resolution is to keep spending time with you.

ما هر سال تصمیماتی می گیریم و قول می دهیم که آنها را حفظ کنیم. امسال، تنها تصمیم من این است که به وقت گذرانی با تو ادامه دهم.

Another year has passed, another year has come. I wish for you that, with every year, you achieve all of your dreams. May God pour love and care on you. Happy New Year.

یک سال دیگر گذشت، یک سال دیگر آمد. برای شما آرزو می کنم که با هر سال به تمام آرزوهای خود برسید. خداوند محبت و عنایت بر شما جاری کند. سال نو مبارک.

Another year of success and happiness has passed. With every new year comes greater challenges and obstacles in life. I wish you courage, hope and faith to overcome all of the hurdles you may face. May you have a great year and a wonderful time ahead.

یک سال دیگر با موفقیت و شادی گذشت. با هر سال جدید چالش ها و موانع بزرگتری در زندگی پیش می آید. برای غلبه بر همه موانعی که ممکن است با آن روبرو شوید، برای شما شجاعت، امید و ایمان آرزو می کنم. ان شاءالله سال خوبی داشته باشید و لحظات خوبی در پیش داشته باشید.

Knowing you has been a master class in true friendship. During the New Year, I hope to emulate your love and warmth. Wishing you a very Happy New Year.

دانستن اینکه تو یک دوست واقعی بوده اید. امیدوارم در سال جدید از عشق و محبتت الگو بگیرم. برایت سالی بسیار مبارک آرزو می کنم.

We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity, and its first chapter is New Year’s Day.

ما کتاب را باز خواهیم کرد. صفحاتش خالی است، ما خودمان می خواهیم که با حرف های مان آن را پر کنیم. این کتاب فرصت نام دارد و فصل اول آن روز سال نو است.

At precisely the moment you feel like giving up, victory is always within reach. Remember this moving into the New Year.

دقیقاً در لحظه ای که می خواهید تسلیم شوید، پیروزی همیشه در دسترس است. این را به یاد داشته باشید که وارد سال جدید می شوید.

مطلب مشابه: دل نوشته ماه رمضان + دلنوشته های احساسی برای ماه مبارک رمضان و روزه داری

متن تبریک Happy New Year

Failure doesn’t influence your inner resilience, and failing simply means that you’ve discovered another false way to move your life forward. Profit from it.

شکست بر انعطاف‌پذیری درونی شما تأثیر نمی‌گذارد، و شکست به سادگی به این معنی است که شما راه اشتباه دیگری را برای پیشبرد زندگی خود کشف کرده‌اید. از آن سود ببرید.

The New Year has brought another chance for us to set things right and to open up a new chapter in our lives.

سال جدید فرصت دیگری را برای ما به ارمغان آورده است تا شرایط را درست کنیم و فصل جدیدی در زندگی خود باز کنیم.

End each year with a few good lessons and start the new one by showing that you have learnt the lessons of the past well.

هر سال را با چند درس خوب به پایان برسانید و با نشان دادن اینکه درس های گذشته را به خوبی آموخته اید، سال جدید را شروع کنید.

You’re supposed to let go of the past and start off new. You’re supposed to forgive all those who have hurt you and be open to new relationships, with open arms. That is why it is called the ‘New’ Year. May you have a Happy New Year.

شما باید گذشته را رها کنید و کار جدیدی را شروع کنید. شما باید همه کسانی را که به شما آسیب رسانده اند ببخشید و با آغوش باز برای روابط جدید آغوش تان را باز کنید. به همین دلیل است که به آن سال «نو» می گویند. انشالله سال نو مبارک باشه

مطالب مشابه