سبکِنو

جملات انگلیسی کوتاه غمگین؛ کپشن و استوری غم انگیز انگلیسی احساسی

در این مطلب سایت سبکِنو مجموعه ای متفاوت از جملات انگلیسی کوتاه غمگین احساسی را برای کپشن و استوری غم انگیزبا ترجمه فارسی آماده کرده ایم.

Gham 2 e1690313312758

متن کپشن انگلیسی غم انگیز

silence isn’t empty,
It’s ful of answers.

سکوت تهی نیست.
بلکه سرشار از جواب است!

Be careful who you fall in love with, because someone somewhere not approves.

مواظب باش عاشق کی میشی چون کسی جایی رو تایید نمی کنه.

If you see a friend without a smile; give him one of yours.

اگر کسیو بدون لبخند دیدی یکی از مال خودتو بهش بده.

.The highest the world is crying tears that no sound the corner of the eye runs

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه‌ی چشم جارى مى‌شود.

A feeling of sadness seemingly without a cause.

احساس غم و اندو بدون هیچ دلیلی.

.The highest the world is crying tears that no sound the corner of the eye runs

بلندترین فریاد دنیا اشکى است که بی صدا از گوشه‌ی چشم جارى مى‌شود.

All good things must come to an end, but all bad things can continue forever.

همه چیزهای خوب به پایان می رسند، اما همه چیزهای بد می توانند برای همیشه ادامه داشته باشند.

Sometimes it takes losing something to realize what you’ve had.

گاهی اوقات لازمه از دستش بدی تا بفهمی چی داشتی.

Sorrow is one of the vibrations that prove the fact of living.

غم و اندوه یکی از ارتعاشاتی است که عیار زندگی را ثابت می‌کند.

جملات استوری غمگین انگلیسی

The walls we build around us to keep sadness out also keeps out the joy.

دیوارهایی که دور خود می سازیم تا غم را دور نگه داریم، شادی را نیز از بین می برد.

People walk away easily but they leave their memories with us forever.

افراد به راحتی دور می شوند اما خاطرات خود را برای همیشه با ما می گذارند.

No person deserves your tears and who deserves them won’t make you cry.

هیچکس سزاوار اشک‌های تو نیست و آنکه لایق آنهاست، تو را به گریه نمی‌اندازد.

جملات انگلیسی کوتاه غمگین؛ کپشن و استوری غم انگیز انگلیسی احساسی

It’s easy to cry when you realize that everyone you love will reject you or die.

گریه کردن آسان است وقتی متوجه شوید که کسی که دوستش دارید شما را طرد می کند یا خواهد مرد.

Don’t take me for granted, because unlike the rest. I am not afraid to walk away.

به من بی توجهی نکنید چون برخلاف بقیه من از رفتن نمی ترسم.

مطلب مشابه: متن های غمگین در مورد افسرده شدن و افسردگی با جملات احساسی

Good humour is the health of the soul, sadness its poison.

شوخ طبعی سلامت روح است، غم و اندوه برای آن سم است.

Every human walks around with a certain kind of sadness.
هر انسانی با نوع خاصی از ناراحتی در حال حرکت است

We are unhappier to see people ahead of us than happy to see people behind us.

ما از دیدن افرادی که جلوتر از خودمان هستند ناراحت هستیم نه از دیدن افرادی  که پشت سرمان هستند.

Broken Hearts Hurt More Than Broken Bones.

قلب های شکسته بیشتر از استخوون های شکسته درد می کنن.

جملات انگلیسی کوتاه غمگین

Smile, even if it’s a sad smile because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.

لبخند بزن، حتی اگر لبخند غمگینی باشد، زیرا غم انگیزتر از لبخند غمگین،ندانستن چگونه لبخند زدن است.

The strongest among us are the ones who smile through the silent pain, cry behind closed doors and fight battles nobody knows about.

قوی ترین افراد در میان ما کسانی هستند که در میان دردها لبخند می زنند، پشت درهای بسته گریه می کنند و در نبردهایی می جنگند که هیچ کس از آن خبر ندارد.

It hurts every day, the absence of someone who was once there.

عدم حضور کسی که یک زمانی آن جا بوده هر روز دردناک است.

جملات انگلیسی کوتاه غمگین؛ کپشن و استوری غم انگیز انگلیسی احساسی

Anger, tears, and sadness are only for those who have given up.

عصبانیت، اشک و اندوه فقط برای کسانی است که تسلیم شده اند.

Sometimes the people who are thousands of miles away from you can make you feel better than the people who are right beside you.

گاهی اوقات افرادی که هزاران مایل از شما دور هستند می توانند احساس بهتری نسبت به افرادی که دقیقاً در کنار شما هستند به شما بدهند.

Absolute silence leads to sadness. It is the image of death.

سکوت مطلق به غم و اندوه می انجامد. و این مرگ است.

You made me feel like you really liked me and then you just left like nothing even mattered.

تو باعث شدی احساس کنم واقعاً منو دوست داری و بعد جوری رفتی که انگار هیچ چیزی اتفاق نیفتاده.

جملات ناب انگلیسی کوتاه عاشقانه

No person deserves your tears and who deserves them won’t make you cry.

هیچکس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که لیاقت اشک های تو را دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.

Sorrow is one of the vibrations that prove the fact of living.

غم یکی از ارتعاشاتی است که حقیقت زندگی را ثابت می کند.

When I see you smile and know that it is not for me, that is when I will miss you the most.

وقتی می بینم لبخند می زنی و می دونم که برای من نیست،اونوقته که بیشتر دلتنگت می شم.

Time goes by a lot slower when you miss the one you love.

زمان خیلی کندتر می گذرد وقتی دلت برای کسی که دوستش داری تنگ می شود.

When sorrows come, they come not single spies, but in battalions.

وقتی غم ها می آیند تنها نمی آیند گروهی می آیند.

I have seen you at your worst, I think you are the best.

من تو را در بدترین حالت دیدم ..

فکر کنم تو بهترینی..

I want to write ‘I miss you’ on a rock and throw it at your face, so you know how much it hurts to miss you.

می خواهم روی سنگی بنویسم “دلم برایت تنگ شده” و آن را به صورتت پرتاب کنم، تا بدانی دلتنگی  چقدر دردناک است.

We gather strength from sadness and from pain Each time we die we learn to live again.

از غم و درد نیرو می گیریم و از غم هر بار که می میریم یاد می گیریم دوباره زندگی کنیم.

I’m slowly giving up

کم کم دارم تسلیم می شم.

Tears are words the heart can’t express.

اشک ها کلماتی هستند که قلب قادر به گفتن آن نیست.

But when you walked out the door a piece of me died.

اما وقتی از در بیرون رفتی قسمتی از من مرد.

غم انگیزترین جملات انگلیسی

Life is pleasant. Death is peaceful. It’s the transition that’s troublesome

زندگی دلپذیر است. مرگ آرامش بخش است.این برزخ است که مشکل ساز است.

When you sit lonely, then you think about your pastime

وقتی تنها می نشینی  آنوقت در مورد دلگرمی های خود فکر می کنی.

I’m not afraid to fall in love. I’m afraid to fall for the wrong person again. Sometimes life doesn’t want to give you something you want, not because you don’t deserve it, but because you deserve

من از عاشق شدن نمی ترسم. می ترسم دوباره گیر آدم اشتباهی بیفتم. گاهی اوقات زندگی نمی خواهد چیزی را که می خواهید به شما بدهد، نه به این دلیل که لیاقتش را ندارید، بلکه به این دلیل که شما لایق بیشتر از آن هستید.

Hating people is like burning down your house to kill a rat.

نفرت از مردم مثل آتش زدن خانه ات برای کشتن موش است.

And tonight, I’ll fall asleep with you in my heart.

و امشب با تو در قلبم خواهم خوابید.

The same person who said the sweetest things to me also said some of the meanest things I’ve ever heard.

همان کسی که شیرین ترین حرف ها را به من زد، بدترین چیزهایی را هم که تا به حال شنیده ام گفت.

It is loneliness that makes the loudest noise. This is true of men as of dogs.

این تنهایی است که بلندترین صدا را ایجاد می کند. این در مورد مردان نیزصادق است.

I would love to tell you how I feel. I’m just afraid that you don’t feel the same way.

دوست دارم بهت بگم چه احساسی دارم اما می ترسم تو همچین احساسی نداشته باشی.

The worst kind of pain is when you’re smiling to stop the tears from falling.

بدترین نوع درد زمانی است که برای جلوگیری از ریختن اشک ها لبخند می زنید.

I’ll be okay is that what you want to say?

من خوب می شم؟این چیزی بود که می خواستید بگید.

It takes a minute to like someone an hour to love some but to forget someone takes a lifetime.

یک دقیقه طول می کشه تا کسیو دوست داشته باشی یک ساعت طول می کشد تا بعضی را دوست داشته باشی اما فراموش کردن کسی یک عمر طول می کشد.

The hardest part about loving someone is watching that person love another person.

سخت ترین قسمت  عشق اینه که ببینی آن شخص به دیگری عشق می ورزد.

But they all didn’t see the little bit of sadness in me.

اما آنها این غم و اندوهی را در من نمی دیدند.

In the book of life, the answers aren’t in the back.

در کتاب زندگی جواب ها در گذشته نیستند.

Never put your happiness in someone else’s hands

هرگز شادی خود را در دستان دیگری قرار نده.

مطالب مشابه