شب بخیر انگلیسی به همسر؛ جملات عاشقانه شب بخیر انگلیسی ترجمه شده

در ادامه گلچینی از بهترین شب بخیر های انگلیسی به همسر و جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی را برای شما گرد آوری کرده ایم و امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

شب بخیر انگلیسی به همسر؛ جملات عاشقانه شب بخیر انگلیسی ترجمه شده

متن شب بخیر انگلیسی به همسر

Your shining smile has taken over my night and now I always smile in my dreams. I love you. Good night.”
لبخند درخشان شما شب مرا فرا گرفته است و اکنون من همیشه در رویاهایم لبخند می زنم. دوستت دارم. شب بخیر.”

I live for the day that my dream will come true and wake up next to you. good night my love

به امید روزی زندگی می کنم که رویایم تحقق پیدا کند و کنار تو از خواب بیدار شوم، شب بخیر عشق من!

Sleep sweet, my precious angel, and my love will be here awaiting your wakening

خوب بخواب فرشته محبوب من، و عشق من اینجا منتظر بیدار شدنت خواهد ماند.

Sleep my angel sleep well tonight
Your love will keep bad dreams out of sight
Here is wishing you a sweet good night

بخواب فرشته من، خوب بخواب امشب
عشق تو رویاهای بد را دور می کند
آرزوی شب شیرین برایت دارم

Sending you good night wishes that are heartfelt and full of love

برایت آرزوی شب خوش می فرستم که از صمیم قلب و سرشار از عشق است.

Finally the night has come and it is the time when i’m lying on the bed and missing u and just praying for your sweet dreams.Good Night

شب فرا رسیده و زمان آن است که روی تخت تکیه داده و در حالی که دلتنگ تو هستم فقط برای رویای شیرین تو دعا کنم. شب بخیر!

Thank you so much for the wonderful night we had. I hope that you sleep well and that you have dreams as beautiful as you are.”
خیلی ممنون از شب فوق العاده ای که داشتیم. امیدوارم خوب بخوابید و رویاهایی به زیبایی خود داشته باشید. “

You brighten my world with your love and my night is always complete with the imagination of your smile. I love you. Good night
تو دنیای من را با عشق خود روشن می کنی و شب من همیشه با فکر به تو لبخند تو کامل می شود. دوستت دارم. شب بخیر

مطلب مشابه: جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه | متن های انگیزشی بزرگان

شب بخیر انگلیسی به همسر؛ جملات عاشقانه شب بخیر انگلیسی ترجمه شده

اس ام اس شب بخیرانگیزشی انگلیسی

I see the stars then i think the brighten star i have in my life- You.GOOD NIGHT

به ستاره ها نگاه می کنم و به ستاره درخشانی که در زندگی ام دارم فکر می کنم: به تو! شب بخیر

You are the most beautiful woman in the world, and I am so lucky to have you in my life. Good Night, my love, and pleasant dreams.”
شما زیباترین زن جهان هستید و من بسیار خوش شانس هستم که شما را در زندگی خود دارم. شب بخیر ، عشق من ، و رویاهای دلپذیر. “

I sleep with the hope that when I wake up in the morning, You will be in my Reality. I love you. Good night.”
من با این امید می خوابم که صبح وقتی از خواب بیدار می شوم ، تو در واقعیت کنارم باشی. دوستت دارم. شب بخیر.”

Good Night, my love. I hope you sleep well and have the best dreams. I love you so much. I can’t wait to see you in the morning.
شب به خیر عشقم. امیدوارم خوب بخوابی و بهترین آرزوهایت برآورده شود. من خیلی تو را دوست دارم. بی صبرانه منتظرم تا صبح ببینمت

Looking at the moon always make me smile bcz seeing the moon, i think of you.Good Night Baby

نگاه کردن به ماه همیشه باعث لبخند من می شود چون هنگامی که به ماه نگاه می کنم به تو فکر می کنم. شب بخیر عزیزم!

As the moon sits high above the clouds
I gaze up into its beauty and find myself thinking of you
for you are more luminous

همانطور که ماه بالای ابرها می نشیند و من به زیبایی آن خیره می شوم
در حال فکر کردن به تو هستم، زیبایی تو درخشان تر از ماه آسمان است.

I won’t fall asleep without saying you Good Night

بدون شب بخیر گفتن به تو خوابم نخواهد برد.

I hope you can be able to feel my desire for you and how much my heart is filled with your love.”
امیدوارم عشقم به خود را احساس کنید و قلب من چقدر از عشق شما پر شده است. “

You are the woman of my dreams. I hope your dreams are as wonderful as mine. I love you so much. Sleep well, my darling
تو زن رویاهای منی امیدوارم رویاهات مثل من فوق العاده باشن. من خیلی تو را دوست دارم. خوب بخواب عزیزم

I miss going to bed with you at night and waking up by your side. I can’t wait till I get home. Good Night, dear. Sleep well.”
دلم برای شبها با تو خوابیدن و بیدار شدن در کنارت تنگ شده است. نمی توانم صبر کنم تا به خانه برسم. شب بخیر عزیزم. خوب بخوابی.”

مطلب مشابه: شعر انگلیسی کوتاه زیبای عاشقانه، احساسی، دوست داشتن و عشق

شب بخیر انگلیسی به همسر؛ جملات عاشقانه شب بخیر انگلیسی ترجمه شده

پیام شب بخیر زیبا انگلیسی به همسر

I’m wishing “Good Night” to the most beautiful girl who make my life beautiful everyday.GN

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

You are the queen of my heart
and every pulse that beats within me beats only for you
Even in the dark of the night
your radiance outshines the stars

تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند.
حتی در تاریک شب هم
درخشش تو از تلالو ستاره ها را از بین می برد.

The brightest thing in this world are your two eyes when you look at me, i don’t want to see stars at night .Good Night

درخشان ترین چیز در این دنیا چشمان تو است هنگامی که به من نگاه می کنی، من نمی خواهم ستاره های شب را نگاه کنم! شب بخیر!

Every night I catch my sleep with the thought of you. I wonder how my life will be if you are not a part of it. I love you. Good night.”
هر شب با فکر تو خوابم می برد. من تعجب می کنم که زندگی من چگونه خواهد بود اگر شما بخشی از آن نباشید. دوستت دارم. شب بخیر.

Knowing I will spend the rest of my night dreaming with you is enough to get me sleepy. I never want to lose what we have. Sleep well, dear one.
دانستن اینکه بقیه شب خود را در خواب با شما خواهم گذراند ، برای بی خوابی من کافی است. من هرگز نمی خواهم آنچه را که از تو دارم از دست بدهم. خوب بخواب عزیزم

i just have only one wish that your all dream may come true.Good Night

فقط یک آرزو دارم، این که همه رویاهای تو به حقیقت بپیوندد. شب بخیر!

Tonight I fall asleep with you with you present in my heart. Good Night my love

امشب با تو و با حضور تو در قلبم به خواب می روم. شب بخیر عشقم!

مطلب مشابه: شب بخیر باکلاس کوتاه (30 متن شیک و باکلاس عزیزم شبت بخیر)

Dreaming of you makes my night worthwhile
Thinking of you makes me smile
Being with you is the best thing ever
And loving you is what I will do forever
Good night

رویای تو شب من را ارزشمند می کند
فکر کردن به تو لبخند به لب های من می نشاند
بودن با تو بهترین چیزهاست
و عشق تو کاری است که همیشه به آن مشغول خواهم بود
شب بخیر!

I’m much tired today so i want to go at bed bcz i’ll think about you and all my tiredness get end. Good Night

امروز خیلی خسته هستم و می خواهم به رختخواب بروم چون به تو فکر خواهم کرد و همه خستگی ام تمام می شود. شب بخیر!

May the stars bring you closer to my love and may the moons show you of our special you are to me. Good night.”
باشد که ستارگان شما را به عشق من نزدیک کنند و ماه ها به شما نشان دهند که شما برای من خاص هستید. شب بخیر.”

شب بخیر انگلیسی به همسر؛ جملات عاشقانه شب بخیر انگلیسی ترجمه شده

متن لاکچری شب بخیر انگلیسی به همسر

I’m jealous of the moon because it’s always there to see your sleeping face. I wish I can touch your sleeping beautiful face with my hands. I love you. Good night
من به ماه حسادت می کنم زیرا همیشه آنجاست تا چهره خوابیده شما را ببیند. ای کاش می توانسم صورت زیبای خوابیده شما را با دستانم لمس کنم. دوستت دارم. شب بخیر

You are the most beautiful woman, and I am so lucky to have you in my life. Goodnight, my love, and have pleasant dreams
شما زیباترین زن هستید و من بسیار خوش شانس هستم که شما را در زندگی خود دارم. شب بخیر ، عشق من ، رویاهای دلپذیری داشته باش

You are my light when i’m in dark, you are my good thoughts of mind….thank you for being in my life.Good Night

تو چراغ منی زمانی که در تاریکی هستم، تو افکار مثبت و خوب در ذهن من هستی، متشکرم که در زندگی ام حضور داری. شب بخیر!

If you will knock at the door of sleep then Mr. Dream will open the door and will found me there to hug you. Good Night

اگر در خانه خواب را بکوبی، آقای رویاها در را خواهد گشود و آن گاه من را آنجا پیدا می کنی در حالی که می خواهم تو را به آغوش بکشم. شب خوش!

مطلب مشابه: جملات شب بخیر عاشقانه؛ 40 متن شبت بخیر همسرم و عشقم

All my life I have experienced happiness and none of them can be compare to the amount of joy, your love brought to my world. Good night
در تمام زندگی ام خوشبختی را تجربه کرده ام و هیچ یک از آنها را نمی توان با میزان شادی مقایسه کرد که عشق شما به دنیای من آورد. شب بخیر

As I am in my hotel room alone away from home, I think about how lucky I am to have such a wonderful wife. Sleep well, my love.”
در حالی که در اتاق هتلم تنها و دور از خانه هستم ، به این فکر می کنم که چقدر خوش شانس هستم که چنین همسر فوق العاده ای دارم. خوب بخوابی عشقم.”

Sleep well because my love are the wings to cover you and my hug and kiss are the warmth to give you pleasure.Good Night

خوب بخواب چون عشق من بال هایی است که تو را در برگرفته و آغوش و بوسه من گرمابخش هستند تا تو را به آرامش برسانند. شب خوش!

Just a thought about you removes all my worries, thank you for being in my life.Good Night

تنها فکر کردن به تو کافیست که همه نگرانی های من از بین برود. ممنون که در زندگی ام هستی. شب بخیر!

long for the first night we will spend together. I hope you think about us as much as I do. Always keep in mind that I love you till the end of time. Sleep well, dear one.
آرزو می کنم اولین شب را با هم بگذرانیم امیدوارم شما هم مثل من به فکر من باشی. همیشه به خاطر داشته باش که من شما را تا آخر عمر دوست دارم. خوب بخواب عزیزم

شب بخیر انگلیسی به همسر؛ جملات عاشقانه شب بخیر انگلیسی ترجمه شده

جملات شب بخیر عاشقانه انگلیسی

I end my stressful day with the thought of your love, that’s how I manage to get rid of my stressful days. I love you. Good night.”
روز پر استرس خود را با فکر عشق شما به پایان می برم ، اینگونه است که من می توانم روزهای پر استرس خود را خلاص کنم. دوستت دارم. شب بخیر.”

Goodnight my sweet princess
tonight my dreams are filled with your smile

شب بخیر پرنسس دوست داشتنی من
امشب رویاهای من با لبخند تو پر شده است.

Every night I sleep with the thought that you are going to be mine forever and the feelings is what made my night so special. Good night my queen.”
هر شب با این فکر می خوابم که تو برای همیشه مال من خواهی بود و احساسات چیزی است که شب مرا بسیار خاص کرده است. شب بخیر ملکه من. ”

Although, in sleep
we are apart
you will be with me in my dreams

گرچه در خواب از هم جدا هستیم اما تو با منی در رویاهایم.

Look up to the sky and make your wishes. My wishes tonight is for you to be happy till the end of the time. I love you. Good night
به آسمان نگاه کنید و خواسته های خود را بیان کنید. آرزوهای من امشب این است که شما تا پایان زندگیت خوشحال باشی. دوستت دارم. شب بخیر

I never want to close my eyes in slumber
for now finally my reality is far more magical than my sleep
because you are my bewitching dream

هرگز نمی خواهم چشمانم را برای خواب ببندم
حالا دیگر واقعیت (زندگی) من جادویی تر از خواب هایم شده است.
چون تو رویای افسونگر من هستی.

مطلب مشابه: متن شب بخیر عاشقانه خاص جدید؛ جملات احساسی کوتاه و بلند برای همسر و عشق

The night time for me is most difficult
for it is time that I must spend apart from you
my enchanting dream
Missing you… goodnight

شب برای من سخت ترین اوقات است
چون در این لحظات باید دور از تو باشم
رویای دلربای من
دلتنگتم، شب خوش!

اشتراک گذاری

نظرات کاربران