متن تبریک روز جهانی زن به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی با عکس نوشته های زیبا درباره زنان

این روز در ابتدا به‌عنوانِ یک رویدادِ سیاسیِ سوسیالیستی در میانِ احزاب سوسیالیستِ آمریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شد، اما بعد از مدتی در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد. روز بین‌المللی زنان در برخی از مناطق، رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داده و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشقِ خود را به زنان نشان دهند و آمیزه‌ای از روز مادر و روز ولنتاین شده‌است.

با این حال در مناطقی دیگر، اصل سیاسی و زمینه حقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده، اجرا می‌شود و آگاهیِ سیاسی و اجتماعی از مبارزاتِ زنان در سراسر جهان به ارمغان می‌آورد. سازمان ملل هم از سال 1977 این روز را به‌عنوانِ «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به‌رسمیت می‌شناسد.

متن تبریک روز جهانی زن به زبان انگلیسی

Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another stepping stone to greatness. Happy Women’s Day!

مثل یک ملکه فکر کنید یک ملکه از شکست نمی ترسد. شکست یکی دیگر از پله های عظمت است. روز زن مبارک!

Equal rights are not special rights. Happy International Women’s Day.

حقوق مساوی حقوق خاصی نیست. روز جهانی زن مبارک.

Only a woman can almost die and give birth at the same time. Be proud to be a woman. Happy Women’s Day!

فقط یک زن می تواند تقریباً بمیرد و همزمان زایمان کند. به زن بودن خود افتخار کنید. روز زن مبارک!

This day belongs to you. May you prosper and stood affirm in the course of life. Happy International Women’s Day

این روز متعلق به شماست باشد که در مسیر زندگی موفق و پیروز باشید. روز جهانی زن مبارک

متن تبریک روز جهانی زن به زبان انگلیسی

For all the times you’ve brought a smile and made my days seem brighter. Happy Women’s Day!

برای تمام دفعاتی که لبخند زدی و روزهایم را روشن‌تر نشان دادی. روز زن مبارک!

Life would not have been possible with you. I am what I am because of you. Happy Women’s Day!

زندگی با تو ممکن نبود من به خاطر تو اینی هستم که هستم. روز زن مبارک!

She is a Dreamer, she is a believer, she is a doer, she is an achiever, and that she is “You”. Happy Women’s Day.

او یک رویاپرداز است، او یک مؤمن است، او یک فاعل است، او یک محقق است، و اینکه او «تو» است. روز زن مبارک.

She doesn’t follow the crowd rather she makes the crowd follow. Happy Women’s Day!

او جمعیت را دنبال نمی کند، بلکه باعث می شود جمعیت او را دنبال کنند. روز زن مبارک!

Sure, God created man before woman. But then you always make a rough draft before the final masterpiece.

البته خداوند مرد را قبل از زن آفرید. اما شما همیشه قبل از شاهکار نهایی یک پیش نویس خشن می سازید.

Being a woman itself is a superpower. Celebrate that. Happy Women’s Day.

زن بودن خودش یک ابرقدرت است. آن را جشن بگیرید. روز زن مبارک.

When I think about an empowered woman, no personality comes to mind. For me, you are my superhero. Happy Women’s Day!

وقتی به یک زن قدرتمند فکر می کنم، هیچ شخصیتی به ذهنم نمی رسد. برای من، تو ابرقهرمان من هستی. روز زن مبارک!

مطلب مشابه: شعر زن؛ مجموعه اشعار زیبا درباره زن بودن

متن تبریک روز جهانی زن به زبان انگلیسی

She needed a hero! So that is what she became!

او به یک قهرمان نیاز داشت! پس این همان چیزی بود که او شد!

You are the real architect of my life. I admire you for everything you do for our family. Happy Women’s Day!

تو معمار واقعی زندگی من هستید. من تو را به خاطر هر کاری که برای خانواده ما انجام می دهی تحسین می کنم. روز زن مبارک!

Mom, whatever I am today, it is just because of you. You are my inspiration and motivation. Happy Women’s Day to you.

مامان، امروز هر چه هستم، فقط به خاطر توست. شما الهام و انگیزه من هستید. روز زن بر شما مبارک

Smart, unique, beautiful and brainy you are, my wifey. Blessed to have you! Happy Women’s Day!

باهوش، بی نظیر، زیبا و باهوش هستی، همسر من. خوشا به حال من که دارمت! روز زن مبارک!

Happy Women’s Day! Thank you for being the woman you are. I could not imagine the world without you!

روز زن مبارک! ممنون که زنی هستی که باید باشی. نمی توانستم دنیا را بدون تو تصور کنم!

You are truly an inspiration for many of us to always work hard towards your goals” Wishing a very Happy Women’s Day to you.

“شما واقعاً الهام بخش بسیاری از ما هستید تا همیشه برای رسیدن به اهداف خود سخت تلاش کنیم” با آرزوی یک روز زن خیلی شاد برای شما.

I just wanted to thank you from the bottom of my heart for all things you do! Happy Women’s Day!

من فقط می خواستم از ته قلبم از شما برای تمام کارهایی که انجام می دهید تشکر کنم! روز زن مبارک!

I was raised by an extraordinary woman who taught me never to cry and get up every time I fail. Happy Women’s Day.

من توسط یک زن خارق العاده بزرگ شدم که به من آموخت که هرگز گریه نکنم و هر بار که شکست خوردم بلند شوم. روز زن مبارک.

متن تبریک روز جهانی زن به زبان انگلیسی

Cheers to a woman who never stopped trying one more time. You taught me what endurance and hard work are. Happy Women’s Day.

به سلامتی زنی که یک بار دیگر دست از تلاش برنداشت. تو به من یاد دادی استقامت و سخت کوشی چیست. روز زن مبارک.

You are the creator, the destroyer of evil, you are the saint and you are the guide. Life without you would have been impossible. This is the day to celebrate God’s best and most beautiful creation. Happy Women’s day.

تو خالق، نابود کننده شر، تو قدیس و تو راهنما هستی. زندگی بدون تو غیرممکن بود این روز جشن گرفتن بهترین و زیباترین خلقت خداوند است. روز زن مبارک.

A woman is so much more than just a human being. She has the power to create a life, to cope up with so much pain and somehow always end up being the strongest one in the room. Happy Women’s Day to all Goddesses out there!

یک زن خیلی بیشتر از یک انسان است. او این قدرت را دارد که زندگی بسازد، با این همه درد کنار بیاید و به نوعی همیشه قوی ترین فرد اتاق باشد. روز زن بر همه الهه های دنیا مبارک!

What’s a queen without her king? Well, historically speaking, more powerful.

ملکه بدون پادشاهش چیست؟ خب، از نظر تاریخی، قدرتمندتر است.

Women are the epitome of courage, hope, and life. Let us take a pledge this Women’s Day that we will make the world a much better place for them.

زنان مظهر شجاعت، امید و زندگی هستند. بیایید در این روز زن عهد ببندیم که جهان را به مکانی بسیار بهتر برای آن ها تبدیل خواهیم کرد.

You are bold, beautiful, compassionate and caring. Wishing you a very happy Women’s Day.

تو جسور، زیبا، دلسوز و مهربان هستید. روز زن را بهت تبریک می گم.

As a mother you nature a child and show him the way to become a better human being. Salutations and a very happy Women’s Day.

به عنوان یک مادر، شما طبیعت یک کودک را دارید و راه تبدیل شدن به یک انسان بهتر را به او نشان می دهید. با احترام فراوان و یک روز زن عالی.

May each and every moment of your day be filled with happiness. Happy Women’s Day!

باشد که هر لحظه از روز شما پر از شادی باشد. روز زن مبارک!

For all the times you’ve brought a smile and made my days seem brighter. Happy Women’s Day!

برای تمام دفعاتی که لبخند زدی و روزهایم را روشن‌تر نشان دادی. روز زن مبارک!

متون انگلیسی درباره روز جهانی زن

متون انگلیسی درباره روز جهانی زن

Women are the real architects of society.

There’s nothing a man can do, that I can’t do better and in heels.

I didn’t get anywhere in my life waiting on somebody’s permission

The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any..

Girls, come on. Leave the saving of the world to the men? I don’t think so..

There is a stubbornness about me that never can bear to be frightened at the will of others. My courage always rises at every attempt to intimidate me.

She wasn’t looking for a knight, she was looking for a sword.

It’s okay if you fall down and lose your spark. Just make sure that when you get back up, you rise as the whole damn fire.

. . . I just love bossy women. I could be around them all day. To me, bossy is not a pejorative term at all. It means somebody’s passionate and engaged and ambitious and doesn’t mind leading

Feminism isn’t about making women stronger. Women are already strong; it’s about changing the way the world perceives that strength.

مطلب مشابه: متن درباره زن (جملات زیبا زن بودن یعنی…)

متون انگلیسی درباره روز جهانی زن

I’ve never been interested in being invisible and erased.

I’ve been absolutely terrified every moment of my life — and I’ve never let it keep me from doing a single thing I wanted to do.

Sometimes the future changes quickly and completely and we’re left with only the choice of what to do next. We can choose to be afraid of it, to stand there trembling, not moving, assuming the worst that can happen or we can step forward into the unknown and assume it will be brilliant.

The most important thing one woman can do for another is to illuminate and expand her sense of actual possibilities.

Don’t think about making women fit the world — think about making the world fit women.

Women and girls can do whatever they want. There is no limit to what we as women can accomplish.

If you don’t see a clear path for what you want, sometimes you have to make it for yourself.

Where there is a woman there is magic.

Women, they have minds, and they have souls, as well as just hearts. And they’ve got ambition, and they’ve got talent, as well as just beauty. I’m so sick of people saying that love is just all a woman is fit for.

There’s something so special about a woman who dominates in a man’s world. It takes a certain grace, strength, intelligence, fearlessness and the nerve to never take no for an answer.

Organize, agitate, educate, must be our war cry.

They’ll tell you you’re too loud, that you need to wait your turn and ask the right people for permission. Do it anyway.

Fearlessness is like a muscle. I know from my own life that the more I exercise it the more natural it becomes to not let my fears run me.

A strong woman understands that the gifts such as logic, decisiveness, and strength are just as feminine as intuition and emotional connection. She values and uses all of her gifts

اشتراک گذاری

نظرات کاربران